Lịch khám bệnh


PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS.CKI. HOÀNG THANH BÌNH
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS.CKI. HOÀNG THANH BÌNH
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. CKI. TRẦN VĂN VŨ PHƯƠNG
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. CKI. TRẦN VĂN VŨ PHƯƠNG
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS.CKII TRẦN HUỲNH TUẤN
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS.CKII TRẦN HUỲNH TUẤN
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Phụ Khoa
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
ThS.BS. ĐỖ CÔNG ĐOÀN
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK TMH 2
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
ThS.BS. ĐỖ CÔNG ĐOÀN
PK Dinh Dưỡng
BS.CKI. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. CKI. TRẦN VĂN VŨ PHƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nội Tổng Hợp 1
.
PK Nội Tổng Hợp 2
.
PK Nội Tổng Hợp 3
.
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
.
PK Nội Tổng Hợp 5
.
PK Nội Tổng Hợp 6
.
PK Nội Tổng Hợp 7
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 1
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 2
.
PK Nội Tim Mạch - Chuyển Hoá 3
.
PK Viêm Gan
.
PK Sản 2
.
PK Sản 3
.
PK Nhi 1
.
PK Nhi 2
.
PK Nhi 3
.
PK NHI 4
.
PK CTCH
.
PK Ngoại 1
.
PK Tiết Niệu
BS. CKI. TRẦN VĂN VŨ PHƯƠNG
PK Thẩm Mỹ
BS.CKI. MAI QUỐC KHÁNH