Lịch khám bệnh


PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. ĐỒNG VĂN TÂM
PK Nội Tổng Hợp 5
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN LAN
PK Nội Tổng Hợp 6
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Sản 2
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Sản 3
BS.CKI. PHẠM THỊ THANH THÙY
PK Phụ Khoa
ThS.BS. VĂN THỊ UYÊN
PK Nhi 1
BS. THẠCH THỊ THU HIỀN
PK Nhi 3
BS. NGUYỄN PHÚ QUÝ
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. CKI. NGUYỄN TẤN NGUYÊN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. ĐỒNG VĂN TÂM
PK Nội Tổng Hợp 6
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Sản 2
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Sản 3
BS.CKI. PHẠM THỊ THANH THÙY
PK Phụ Khoa
ThS.BS. VĂN THỊ UYÊN
PK Nhi 3
BS. NGUYỄN PHÚ QUÝ
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. CKI. NGUYỄN TẤN NGUYÊN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. PHẠM THÀNH LỘC
PK Nội Tổng Hợp 5
BS.CKI. NGUYỄN VĂN TRIỀU
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. LÊ THANH BÌNH
PK Sản 2
BS.CKII. LƯU HÙNG DŨNG
PK Sản 3
BS.CKI. NGUYỄN THỊ THIÊN THANH
PK Phụ Khoa
BS. LÊ THỊ NGỌC QUYÊN
PK Nhi 1
BS. NGUYỄN MINH HỌC
PK Nhi 3
ThS. BS. TRẦN MINH THÁI
PK CTCH
ThS. BS. LÊ THÁI LONG
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. PHẠM THÀNH LỘC
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. LÊ THANH BÌNH
PK Sản 2
BS.CKII. LƯU HÙNG DŨNG
PK Sản 3
BS.CKI. NGUYỄN THỊ THIÊN THANH
PK Phụ Khoa
BS. LÊ THỊ NGỌC QUYÊN
PK Nhi 3
ThS. BS. TRẦN MINH THÁI
PK CTCH
ThS. BS. LÊ THÁI LONG
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. LÊ NGỌC TRỌNG
PK Nội Tổng Hợp 5
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. NGUYỄN VĂN TRIỀU - BS. HUỲNH PHÚ KHA
PK Sản 2
BS.CKI. HÀ THỊ THANH LY
PK Sản 3
BS.CKI. CHAU CHI
PK Phụ Khoa
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nhi 1
BS.CKI. TRẦN QUANG THANH
PK Nhi 3
BS. PHAN THANH SANG
PK CTCH
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƯƠNG
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. LÊ NGỌC TRỌNG
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. NGUYỄN VĂN TRIỀU - BS. HUỲNH PHÚ KHA
PK Sản 2
BS.CKI. HÀ THỊ THANH LY
PK Sản 3
BS.CKI. CHAU CHI
PK Phụ Khoa
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Nhi 3
BS. PHAN THANH SANG
PK CTCH
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƯƠNG
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. NGUYỄN LÊ ĐÔNG
PK Nội Tổng Hợp 5
BS.CKI. LÊ THANH BÌNH
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN LAN
PK Sản 2
BS. LÊ THỊ NGỌC QUYÊN
PK Sản 3
ThS.BS. NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN
PK Phụ Khoa
BS. CKI. NGUYỄN THỊ BÍCH LAN
PK Nhi 1
BS. THẠCH THỊ THU HIỀN
PK Nhi 3
BS. PHẠM THỊ TRIỀU TIÊN
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. NGUYỄN LÊ ĐÔNG
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN LAN
PK Sản 2
BS. LÊ THỊ NGỌC QUYÊN
PK Sản 3
ThS.BS. NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN
PK Phụ Khoa
BS. CKI. NGUYỄN THỊ BÍCH LAN
PK Nhi 3
BS. PHẠM THỊ TRIỀU TIÊN
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. HỒ THANH NGHĨA
PK Nội Tổng Hợp 5
BS.CKI. TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG
PK Nội Tổng Hợp 6
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Sản 2
BS. CKI. NGUYỄN THỊ BÍCH LAN
PK Sản 3
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Phụ Khoa
BS.CKI. HỒ CÔNG KHANH
PK Nhi 1
BS. NGUYỄN MINH HỌC
PK Nhi 3
BS. NGUYỄN PHÚ QUÝ
PK CTCH
ThS. BS. LÊ THÁI LONG
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - BS.CKI. HUỲNH THỊ LỆ THI
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS. HỒ THANH NGHĨA
PK Nội Tổng Hợp 6
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Sản 2
BS. CKI. NGUYỄN THỊ BÍCH LAN
PK Sản 3
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Phụ Khoa
BS.CKI. HỒ CÔNG KHANH
PK Nhi 3
BS. NGUYỄN PHÚ QUÝ
PK CTCH
ThS. BS. LÊ THÁI LONG
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK Lão Khoa
ThS.BS. PHAN QUỐC HÙNG
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN - BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. LỮ MINH TÍN
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. NGUYỄN VĂN TRIỀU - BS. HUỲNH PHÚ KHA
PK Sản 2
BS.CKII. LƯU HÙNG DŨNG
PK Sản 3
BS.CKI. HỒ CÔNG KHANH
PK Phụ Khoa
BS. NGUYỄN HOÀNG ANH TRÚC
PK Nhi 1
BS.CKI. TRẦN QUANG THANH
PK Nhi 3
ThS. BS. TRẦN MINH THÁI
PK CTCH
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƯƠNG
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Da Liễu 1
BS.CKI PHẠM THỊ HẢI QUỲNH
PK TMH 1
BS.CKI. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN ĐÀO
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN LAN
PK Sản 2
BS.CKII. LƯU HÙNG DŨNG
PK Sản 3
BS.CKI. HỒ CÔNG KHANH
PK Phụ Khoa
BS. NGUYỄN HOÀNG ANH TRÚC
PK Nhi 1
BS.CKI. TRẦN QUANG THANH
PK Nhi 3
ThS. BS. TRẦN MINH THÁI
PK CTCH
BS.CKI. PHẠM NGỌC THƯƠNG
PK Ngoại 1
BS. MOHAMACH AMIN
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Mắt
BS.CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN ĐÀO
PK Nội Tổng Hợp 6
BS.CKI. VĂNG THỊ XUÂN LAN
PK Sản 2
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Sản 3
BS.CKI. PHẠM THỊ THANH THÙY
PK Phụ Khoa
BS. VÕ PHƯỚC TOÀN
PK Nhi 1
BS. THẠCH THỊ THU HIỀN
PK Nhi 3
BS. PHAN THANH SANG
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Mắt
BS.CKI. HUỲNH CHÍ HIỀN
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PK Nội TH 4 (Gan Mật - Tiêu hóa)
BS.CKI. ĐỒNG VĂN TÂM
PK Nội Tổng Hợp 6
ThS.BS. HỒ THANH NHÂN
PK Sản 2
BS. MAI QUỐC KHÁNH
PK Sản 3
BS.CKI. PHẠM THỊ THANH THÙY
PK Phụ Khoa
BS. VÕ PHƯỚC TOÀN
PK Nhi 1
BS. THẠCH THỊ THU HIỀN
PK Nhi 3
BS. PHAN THANH SANG
PK CTCH
BS. CKI. TRANG TÂY EM
PK Ngoại 1
BS. TRƯƠNG VĂN TÁM
PK Tiết Niệu
BS. VÕ ANH KIỆT
PK Dinh Dưỡng
BS. LÊ THỊ KIM CƯƠNG